0

Przechowywanie obornika

Odchody zwierzęce i ściółka dają gnój świeży, taki jednak rzadko od razu używa się na pole, gdyż trzeba by w takim przypadku często, a po trochę wywozić. Ponieważ zaś nawozić możemy pole tylko w pewnych porach podczas przygotowywania uprawy, więc nawóz musi się gromadzić w większych ilościach i leżeć przez czas pewien.

0

Gnojownia i obornik jako nawóz

Gnojownia Gnojownia powinna być blisko obory i stajni, aby można było wyrzucać nawóz co dzień lub przynajmniej co drugi dzień. Ażeby jednak deszcz z dachu stajni nie zlewał się do gnojowni, trzeba ją odsunąć poza okap budynku. Dno gnojowni powinno być zupełnie nieprzepuszczalne, nieco zagłębione w ziemię na 20 – 25 cm.

0

Skład nawozu stajennego

Dobrze utrzymany obornik po pewnym czasie przechowania na gnojowniku czy w oborze, zawiera w przybliżeniu następujące ilości użytecznych składników nawozowych. W 1000 częściach obornika mieszanego znajduje się: – azotu od 4 do 6 części, – kwasu fosforowego od 2 do 3 części, – tlenku potasu od 4 do 5 części, – wapna

0

Obornik czyli nawóz stajenny

Obornik tworzy się z mieszaniny odchodów zwierzęcych, tj. kału i moczu razem ze ściółką, podścielaną zwierzętom. Mieszanina ta, leżąc przez pewien czas fermentuje tj, częściowo się rozkłada, podlega różnym zmianom chemicznym, zanim jako nawóz dostaje się na pole. Obornik jest najpowszechniej używanym nawozem, a zaraz najdawniejszym, tak że słusznie można by go

0

Skuteczność nawozów

W każdym nawozie mamy obok cząstek użytecznych jeszcze różne domieszki mniej lub więcej wartościowe, ale konieczne. Im więcej pożytecznych w stosunku do całości, im więcej nawóz treściwy, tym ta sama jego ilość silniej działać może w roli, tym jest skuteczniejszym. Zawartość składników użytecznych w nawozach bywa rozmaita. Tak np. dobry nawóz stajenny

0

Potrzeba nawożenia

Jeżeli rolnik/ogrodnik dba o wzrost wyczerpanych składników stosuje obfite nawożenia – doprowadza swą glebę do stanu żyzności i zasobności, który nazywany potocznie siłą nawozową gleby. Znaczna siła nawozowa gleby czyli plony stałymi i pewniejszymi. Składników, które roślina pobiera z powietrza rolnik dodawać nie potrzebuje np. tlenu i węgla, bo ich jest pod

0

Po co używamy nawozów i jak je dzielimy?

Ziemia, z której przez szereg lat zbieramy plany staje się coraz mniej urodzajna wskutek wyczerpania pokarmów potrzebnych dla roślin. Następuje to powolniej w glebach z natury zasobnych, prędzej w uboższych. Aby utrzymać glebę w stałej urodzajności, a nawet ją powiększać dodajemy do niej różnych substancji, które nazywamy nawozami. Nawozy podnoszą urodzajność gleby

0

Środki obronne cz. 2

Nawet w dokładnie przemłynkowanym ziarnie zbożowym mogą jeszcze pozostać nasiona chwastów, mianowicie te, które mają kształt okrągły i które wielkością, a zwłaszcza ciężarem gatunkowym, mało lub wcale nie różnią się od ziarna zbożowego, naprz. wyczka, kąkol itp., aby je usunąć należy przepuścić ziarno zbożowe przez tz. trieur. Trieur jest narzędziem drogim; drobni

0

Środki obronne cz. 1

Walka z chwastami jest trudna, żmudna no i… kosztowna. Wszelkimi też silami należy starać się o to, aby walki tej uniknąć, a przynajmniej uczynić ją mniej uciążliwą. Osiągniemy to wtedy, gdy nie pominiemy żadnego ze środków, by możliwość zachwaszczenia pól sprowadzić do minimum. Oczywiście, istnieją czynniki zachwaszczenia niezależne od naszej woli, czynniki

0

Skąd biorą się chwasty na polach?

Tysiączne są drogi, jakimi dostają się chwasty na pola. Przytoczę tu jedynie niektóre, bardziej uchwytne i częste. Nasiona chwastów dostają się na pola przede wszystkim drogą naturalnego wysiewu nasion chwastów, rosnących na miedzach, pastwiskach, na zachwaszczonych polach sąsiadów i to niekoniecznie z miejsc bliżej położonych, cały szereg bowiem czynników pośredniczy w rozsiewaniu