Nawozy i nawożenie Archive

0

Gnojówka

Gnojówka odpływająca z obornika na gnojownik nie może być uważana za nawóz zupełny, zawiera bowiem tylko składniki azotowe i potasowe. Składników fosforowych nie zawiera, gdyż te jako słabo rozpuszczalne pozostają w stałych odchodach zwierzęcych. W dobrze utrzymanej gnojowni nie powinno się wiele gnojówki zbierać, gdyż używa się jej do skrapiania i polewania

0

Nawożenie przez przyorywanie, przykrywanie i hurtowanie

Przyorywanie nawozu Nawóz należy przyorywać płytko, na ziemiach piaszczystych i wapiennych można nieco głębiej, na glinach zwięzłych płyciej do dziesięciu centymetrów. Nawóz zbyt głęboko przyorany torfieje, nie rozkłada się należycie i leży długie lata bez skutku. Im mniej czynna, a wilgotniejsza gleba, tym płyciej nawóz należy przykrywać. Jeśli wypadnie przyorać nawóz orką

0

Nawożenie obornikiem

Ile nawozu dawać na rolę? Dawka nawozu zależy: 1) od gatunku i głębokości gleby; 2) od gatunku rośliny, którą na nawozie mamy uprawiać; wreszcie 3) od jakości samego nawozu. Nawóz stajenny nie działa od razu w roli, gdyż zawiera pokarmy dla roślin nie zupełnie gotowe i dostępne. Musi on ulec w ziemi

0

Przechowywanie obornika

Odchody zwierzęce i ściółka dają gnój świeży, taki jednak rzadko od razu używa się na pole, gdyż trzeba by w takim przypadku często, a po trochę wywozić. Ponieważ zaś nawozić możemy pole tylko w pewnych porach podczas przygotowywania uprawy, więc nawóz musi się gromadzić w większych ilościach i leżeć przez czas pewien.

0

Gnojownia i obornik jako nawóz

Gnojownia Gnojownia powinna być blisko obory i stajni, aby można było wyrzucać nawóz co dzień lub przynajmniej co drugi dzień. Ażeby jednak deszcz z dachu stajni nie zlewał się do gnojowni, trzeba ją odsunąć poza okap budynku. Dno gnojowni powinno być zupełnie nieprzepuszczalne, nieco zagłębione w ziemię na 20 – 25 cm.

0

Skład nawozu stajennego

Dobrze utrzymany obornik po pewnym czasie przechowania na gnojowniku czy w oborze, zawiera w przybliżeniu następujące ilości użytecznych składników nawozowych. W 1000 częściach obornika mieszanego znajduje się: – azotu od 4 do 6 części, – kwasu fosforowego od 2 do 3 części, – tlenku potasu od 4 do 5 części, – wapna

0

Obornik czyli nawóz stajenny

Obornik tworzy się z mieszaniny odchodów zwierzęcych, tj. kału i moczu razem ze ściółką, podścielaną zwierzętom. Mieszanina ta, leżąc przez pewien czas fermentuje tj, częściowo się rozkłada, podlega różnym zmianom chemicznym, zanim jako nawóz dostaje się na pole. Obornik jest najpowszechniej używanym nawozem, a zaraz najdawniejszym, tak że słusznie można by go

0

Skuteczność nawozów

W każdym nawozie mamy obok cząstek użytecznych jeszcze różne domieszki mniej lub więcej wartościowe, ale konieczne. Im więcej pożytecznych w stosunku do całości, im więcej nawóz treściwy, tym ta sama jego ilość silniej działać może w roli, tym jest skuteczniejszym. Zawartość składników użytecznych w nawozach bywa rozmaita. Tak np. dobry nawóz stajenny

0

Potrzeba nawożenia

Jeżeli rolnik/ogrodnik dba o wzrost wyczerpanych składników stosuje obfite nawożenia – doprowadza swą glebę do stanu żyzności i zasobności, który nazywany potocznie siłą nawozową gleby. Znaczna siła nawozowa gleby czyli plony stałymi i pewniejszymi. Składników, które roślina pobiera z powietrza rolnik dodawać nie potrzebuje np. tlenu i węgla, bo ich jest pod

0

Po co używamy nawozów i jak je dzielimy?

Ziemia, z której przez szereg lat zbieramy plany staje się coraz mniej urodzajna wskutek wyczerpania pokarmów potrzebnych dla roślin. Następuje to powolniej w glebach z natury zasobnych, prędzej w uboższych. Aby utrzymać glebę w stałej urodzajności, a nawet ją powiększać dodajemy do niej różnych substancji, które nazywamy nawozami. Nawozy podnoszą urodzajność gleby