Uszlachetnianie przez dobór czyli selekcję

Istnieją różne sposoby, za pomocą których możemy uzyskać zboża lepsze i odpowiedniejsze dla naszych stosunków a mianowicie:

1) uszlachetnianie przez dobór czyli selekcję,

2) hodowla nowych odmian przez wyszukiwanie i utrwalanie nowych typów,

3) wytwarzanie nowych odmian przez krzyżowanie,

4) aklimatyzacja czyli przyswajanie.

Uszlachetnianie przez dobór ma na celu polepszenie, udoskonalenie odmiany już istniejącej, znanej z użyteczności, oraz usunięcie własności dla nas niepożądanych.

Niezbędnym dla rolnika, przed rozpoczęciem tej pracy, jest zapoznanie się z przymiotami zboża, które zamierza uszlachetnić; musi on wiedzieć, który by z nich należało ustalić, podnieść i który obiecuje mu, po ustaleniu, największe korzyści. Zastanowić się również wypada, jak grunt miejscowy na zboże i oddziaływa, czy ono na nim późno lub rychło dojrzewa, czy krzewi się słabiej lub mocniej itd.

Należy także pamiętać o tern, że chcąc mieć dobre i plenne zboże, trzeba ziemię przygotować należycie pod zasiew, oczyścić ją z chwastów i nawieźć, w razie potrzeby, albowiem nie ma odmian, które by rodziły się dobrze na gruntach wyjałowionych, niedbale uprawionych.